के तपाइँ क्षेत्रमा प्रशिक्षकहरूको संख्या सीमित गर्नुहुन्छ?

न। हामी एक समावेशी दृष्टिकोण लिन्छौं र ITRA को भाग हुन सबै प्राविधिक उद्धार चिकित्सकहरू र प्रशिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौं।