დირექტორია


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთმა წევრმა არჩეული არ უნდა იყოს ჩვენი საჯარო დირექტორიაში. ასეთ შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდით კვალიფიკაციის შემოწმების ხელშეწყობა.

ჩვენს დირექტორიაში ასევე ჩანს მხოლოდ რეგულარული და თანამემამულე წევრები. სტუდენტურმა ან ასოცირებულმა წევრებმა, რომელთაც აქვთ ITRA კვალიფიკაცია, რომელთაც სურთ ამ კატალოგში დამატება, უნდა განაახლონ წევრობა.